Wednesday, January 23, 2008

Peter Stockwell "Sociolinguistics. A resource book for students."

Nottinghami Ülikooli õppejõu Peter Stockwelli koostatud õpik on mõeldud andma põhiteadmisi sotsiolingvistika vallas sellistele keeleteaduse üliõpilastele, kel käesoleva teema osas eelteadmised puuduvad. raamat koosneb neljast osast. Esimese osa peatükkides antakse ülevaade valdkonna põhimõistetest (dialekt, register, prestiiž, kreoolid ja pidžinid jne); teises osas käsitletakse neid juba rohkem süvitsi; kolmandas osas avaneb võimalus omandatud teadmiste abil juba ise tekste analüüsida ning neljandas osas pakutakse lugemiseks valimikku sotsiolingvistika klassikasse kuuluvaist artiklitest. Selline ülesehitus laseb lugeda nii traditsiooniliselt ühest kaanest teiseni kui ka põiki läbi iga nelja osa, kuna igale peatükile vastab teine konkreetne peatükk järgmises osas.

Lugejale, kes pole enne sotsiolingvistikaga kokku puutunud, võib õpik minu arvates vägagi kasulikuks osutuda. Mõisteid tutvustatakse selgelt ja loogilises järjekorras ning õpiku ülesehitus soodustab nende kinnistumist, kuna need ei jää mitte ainult meelde, vaid on kohe kasutatavad omal käel transkriptsioonide või artiklitega töötades. Lisaks viidatakse tihti teemaga seotud autoritele ning uurimustele, mida on mõtet põhjalikuma huvi korral uurida. Minu jaoks osutusid kasulikuks ka viimases osa artiklite lõppu lisatud küsimused, mis mõne keerukama teksti puhul abiks olid. Paralleelselt paberõpikuga saab kasutada ka internetis leiduvat lisamaterjali.

Tuleb aga tõdeda, et kui pealiskaudsel uurimisel on tegu õpikuga kõigile lingvistikaõpilastele, siis lähemal vaatlusel paistab sihtgrupiks olevat siiski pigem inglise keele õppijaskond või need, kelle emakeel on inglise keel. Paljud näited ja selgitused on erinevate inglise keele variantide põhised ja kui Birminghamis kõneldav inglise keel otsemaid madala prestiižiga ei seostu, võib mõningaid probleeme tekkida. Kui raamatu viimases osas avaldatud artiklid välja arvata, ei soovita ma õpikut neile, kes vähemalt sotsiolingvistika põhimõistetega tuttavad on – see on lihtsalt liiga lihtne. Küll aga võib õpikust huvitavat leida ka lugeja, kes keeleteadusega kokku pole puutunud.

0 kommentaari:

Post a Comment